Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Soeperij

 

Artikel 1          Definities

  • Soeperij: mevrouw C. Diaz, h.o.d.n. Soeperij, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 73949531 en gevestigd te 4854 AW Bavel aan het adres Schoutenlaan 24;
  • Product of producten: verse soep, vervaardigd door Soeperij, bereid met verse groen- ten en uitgezonderd van (producten bevattende) noten, melk, gluten, suikers en kunstmatige zoetstoffen.
  • Afnemer: degene met wie Soeperij een overeenkomst aangaat/abonnement sluit. Een afnemer kan ook de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (kind) zijn aan wie Soeperij haar producten levert.
  • Overeenkomst: de verbintenis die Soeperij met afnemer aangaat ten behoeve van de levering van producten, zoals een bestelling voor een eenmalige, incidentele levering of een abonnement voor meerdere leveringen per overeengekomen periode.
  • Email-adres: het email-adres van Soeperij, homemade@soeperij.com
  • Website: de website van Soeperij, te vinden onder de URL www.soeperij.com
  • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel communicatie per email als WhatsApp en per gewone post. Bij voorkeur worden berichten naar Soeperij gestuurd via het bovengenoemde e-mailadres;
  • Schooldag: een of meerdere dinsdagen of donderdagen waarop afnemer (of de minderjarige waarvan afnemer de wettelijk vertegenwoordiger is) basisonderwijs geniet aan een basisschool.

 

Artikel 2          toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden voor iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst tussen Soeperij en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door Soeperij schriftelijk is afgeweken.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling of het afnemen van een abonnement bij Soeperij gaat afnemer uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in nadere afsprak- en worden bedongen ten behoeve van Soeperij, gelden ook voor eventuele door Soeperij ingeschakelde tussen- en hulppersonen.

2.4 Een overeenkomst of abonnement komt pas tot stand als Soeperij een verzoek daar- voor heeft geaccepteerd en bevestigd. Soeperij heeft het recht bestellingen, abonnementen of aanvragen daarvoor te weigeren of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 3          Abonnementen en prijzen

3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en de daaraan verbonden abonnements- gelden staan vermeld op de website van Soeperij en zijn inclusief BTW en bezorgkosten.

3.2 In de prijs is eveneens inbegrepen het gebruik van een thermobeker, waarin soep wordt aangeboden en lepels. Deze thermobekers en lepels blijven uitdrukkelijk eigendom van Soeperij en mogen niet zonder toestemming van Soeperij mee naar huis worden genomen en/of behouden.

3.3 Alle opgaven door Soeperij van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen over haar producten en diensten op haar website, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Soeperij kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of eventuele afwijkingen die zich hierop kunnen voordoen.

 

Artikel 4          Abonnementen en bestellingen 

4.1 Gedurende de periode dat partijen een abonnement hebben, zal Soeperij op dinsda- gen en/of donderdagen (mits schooldagen) producten afleveren ten behoeve van afnemer of zijn/haar minderjarige.

4.2 De afnemer kan meerdere abonnementen sluiten. Een abonnement heeft slechts be- trekking op 1 persoon. Voor meerdere personen binnen hetzelfde gezin betekent dit dus meerdere abonnementen.

4.3 Abonnementen kunnen worden afgesloten voor elke maand tussen september tot en met juni. Een abonnement loopt van de eerste dag van de maand tot de laatst dag van de maand. Ieder abonnement wordt automatisch verlengd voor de volgende maand, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden voor de 21e dag dag van de actuele maand. Opzegging dient uitsluitend per e-mail medegedeeld te worden (homemade@soeperij.com).

4.4 De afnemer geeft schriftelijk of via de website van Soeperij aan op welke schooldagen er producten worden afgenomen.

4.5 Bij een abonnement verplicht afnemer zich tot betaling van de afname van producten op de doorgegeven dagen, ook in geval van ziekte of andere vorm van afwezigheid. Er vindt geen restitutie plaats van betalingen.

 

Artikel 5          Betalingen

5.1 Betalingen van abonnementen en bestellingen vinden uitsluitend plaats via automatische incasso. Door middel van het plegen van een bestelling en/of het sluiten van een abonnement machtigt afnemer Soeperij om voor de te leveren producten bij vooruitbetaling de overeenkomstige vergoeding conform de via de website van Soeperij opgegeven prijzen te incasseren van de bankrekening van afnemer. Deze eerste betaling is altijd een iDeal betaling, ter activatie en akkoord bevinding van de automatische incasso.

5.2 Indien een automatische incasso van Soeperij door afnemer of zijn/haar bankin- stelling wordt geweigerd of wordt gestorneerd, is Soeperij gerechtigd om van afnemer betaling te vorderen van het door afnemer verschuldigde bedrag. Indien betaling niet binnen veertien dagen na daartoe verstrekkend schriftelijk verzoek aan Soeperij volgt, is afnemer aan Soeperij de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten verschuldigd.

5.3 Soeperij is gerechtigd om eventuele bestellingen, abonnementen en leveringen op te schorten zolang afnemer niet aan zijn of haar betalingsverplichting jegens Soeperij heeft voldaan.

 

Artikel 6          Wettelijke bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van veertien dagen, welke consumenten hebben bij koop op afstand is op de overeenkomst tussen afnemer en Soeperij niet van toepassing aangezien Soeperij verse producten levert, welke aan bederf onderhevig zijn. Soeperij hanteert daarentegen een korte opzegtermijn en ander zoals hierboven in artikel 4 bepaald.

 

Artikel 7          Menukeuze en/of klachten

7.1 Hoewel Soeperij haar producten met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid bereidt, kan er uiteraard weleens iets misgaan. Indien afnemer klachten heeft, dan wordt afnemer verzocht om deze schriftelijk kenbaar te maken, waarna Soeperij binnen vijf dagen hierop zal reageren.

7.2 Soeperij stelt met de hoogst mogelijke zorg haar receptuur en menukeuze samen. Een en ander is echter uitsluitend voorbehouden aan Soeperij en zij geeft dan ook geen menu’s voor de volgende maand(en) op voorhand prijs.

7.3 In geval van specifieke allergieën voor groenten dienen deze gemeld te worden via het e-mail adres van Soeperij.

 

Artikel 8          Aansprakelijkheid

Behalve ingeval van opzet en aan opzet grenzende roekeloosheid aanvaardt Soeperij geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die afnemer en/of diens minderjarige lijdt, als gevolg van het gebruik en/of de levering van producten van Soeperij. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Soeperij te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de door Soeperij gedurende de betreffende kalendermaand geleverde producten, dan wel het bedrag waarin de eventuele verzekering van Soeperij in het voorkomende geval dekking biedt.

 

Artikel 9          Overmacht

Soeperij is niet gehouden om de producten te leveren als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle situaties die leiden tot een niet aan Soeperij toerekenbare tekortkoming, zoals stagnering in de leveringen van ingrediënten die benodigd zijn voor de vervaardiging van producten, stakingen bij leveranciers of op scholen, extreme weersomstandigheden, ziekte of familieomstandigheden.

 

Artikel 10        Privacy

10.1 Soeperij respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en van haar afnemers. Zij zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van een bestelling/abonnement.

10.2 Persoonsgegevens zullen door afnemer niet worden verstrekt aan derden, behalve als hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door afnemer en als dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3 De website van Soeperij kan koppelingen naar andere websites en eventuele sociale media bevatten. Soeperij heeft geen invloed op het privacybeleid van eventuele sociale media en andere dan haar eigen websites en is hiervoor niet verantwoordelijk.

10.4 Het privacystatement van Soeperij wordt in een apart bestand op haar website ver- meld en is uitdrukkelijk van toepassing op haar aanbiedingen, leveringen en diensten.

 

Artikel 11        Slotbepalingen

11.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Soeperij is uitsluitend Neder- lands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden uit- sluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda.
11.2 Eventuele wijzigingen op deze voorwaarden zijn van toepassing nadat ze door Soeperij schriftelijk aan afnemer kenbaar zijn gemaakt en op haar website zijn gepubliceerd.

Algemene voorwaarden Soeperij versie 1.0  – november 2019